2)  Μπορείτε να μάθετε το λεξιλόγιο le vocabulaire  

3) Επιλέγω δυο ασκήσεις από τις παρακάτω, για να κάνετε 

(http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect31/index.htm)
           Dans la valise. Μέσα στη βαλίτσα.