Translate

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Le mécanisme d'Anticythère / Ο υπολογιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων

                                           

Le mécanisme d'Anticythère
(Un calculateur analogique qui nous vient de l'Antiquité)La célèbre machine d'Anticythère est la première machine à calculer de l'histoire. Elle était destinée à déterminer ou à prévoir les événements importants du calendrier astronomique. Ce mécanisme a été retrouvé par hasard par des plongeurs d'éponges en 1901, dans une épave devenue célèbre près de l'île d'Anticythère. On estime qu'elle a été construite vers 120 av. J.-C., vraisemblablement dans un atelier de l'île de Rhodes, à partir de la technique des sphères d'Archimède, des travaux d'Hipparque de Nicée ou de Posidonios de Rhodes.


Elle présentait plusieurs aiguilles, des échelles graduées et au moins trente-cinq roues dentées actionnées par une manivelle. Sur la face avant, on trouvait un disque gradué selon 365 jours, avec la possibilité d'ajouter un jour supplémentaire tous les quatre ans. La face arrière comportait des spirales graduées représentant le calendrier astronomique du cycle de Méton, le cycle de Saros, le cycle callippique, le cycle de l’exeligmos et le cycle des jeux olympiques (olympiades).
En tournant la manivelle, on pouvait choisir une date sur l'échelle des 365 jours. Les aiguilles indiquaient alors toutes les informations astronomiques disponibles (par exemple la position et les phases de la Lune, ou la correspondance entre calendrier solaire et lunaire). Inversement, si l'utilisateur amenait l'aiguille sur un événement astronomique ou calendaire (une éclipse de Lune ou la tenue des jeux olympiques), il voyait la date de cet événement, passée ou future.
Derek de Solla Price et Michael Wright ont été les principaux chercheurs ayant étudié ce mécanisme. La reconstruction proposée ici reflète l'opinion de l'auteur, d’après les nouvelles données établies par l'Equipe Internationale d'Etude du Mécanisme d'Anticythère.
Source: Le "Projet de recherche sur le mécanisme d'Anticythère"
Au centre de la plaque de gauche, on distingue deux anneaux gradués correspondant au calendrier zodiacal des Egyptiens et des Grecs, avec la position du Soleil et de la Lune, et les phases de celle-ci. En actionnant une paire de roues dentées coaxiales et une autre paire engrenantes (munies de 50 dents) et en utilisant un mécanisme particulier de transmission pion-coulisse, on parvenait à simuler la vitesse apparente de la Lune avec ses variations (accélération de l'apogée au périgée, ralentissement ensuite).
Au côté supérieur de la plaque de droite se distingue l'échelle en spirale du cycle de Méton qui se composait de 235 lunaisons (mois lunaires basés sur le calendrier corinthien) et d'une durée totale de 235 x 29,5 / 365 = 19 ans. Au centre de la spirale métonique, on distingue à gauche le cercle de Callippe qui correspondait à une période de quatre cycles métoniques, soit 4 x 19 = 76 ans. Il était utilisé pour faire correspondre l'année lunaire et l'année solaire.
A droite, on distingue le cycle des jeux olympiques. Il était utilisé pour (re)trouver la date de célébration des grands événements sportifs de l'antiquité (les jeux olympiques, les jeux pythiques, isthmiques, de Némée, de Naia).
Au bas de la plaque de droite se distingue l'échelle spiralée du "temps périodique" (Saros) qui se composait de 223 lunaisons (mois lunaires), d'une durée totale de 223 x 29,5 / 365 = 18 ans. Au centre de la spirale, on distingue le cycle d'évolution (exeligmos) correspondant à une période égale à trois cycles périodiques de Saros soit 3 x 18 = 54 ans. Il était aussi utilisé pour calculer la date précise des éclipses futures ou passées.

Ο υπολογιστικός μηχανισμός των Αντικυθήρων
(ένας «φορητός υπολογιστής» από την αρχαιότητα)Πρόκειται για την πρώτη υπολογιστική μηχανή της ιστορίας. Χρησιμοποιούνταν για τον καθορισμό και την πρόβλεψη σημαντικών αστρονομικών και ημερολογιακών γεγονότων. Τα υπολείμματά του βρέθηκαν τυχαία από σφουγγαράδες το 1900 στο περίφημο ναυάγιο της νήσου των Αντικυθήρων. Η κατασκευή του τοποθετείται στο 120 π.Χ. περίπου και είναι πιθανότατα προϊόν ενός Ρόδιακού εργαστηρίου, που εξέλιξε την παράδοση της «σφαιροποιίας» του Αρχιμήδη, με άμεσους εμπνευστές τον Ίππαρχο ή τον Ποσειδώνιο.
Αποτελούνταν από δείκτες, κλίμακες και τριάντα πέντε τουλάχιστον συνεργαζόμενους οδοντωτούς τροχούς που έπαιρναν κίνηση από μια χειρολαβή. Στην εμπρόσθια όψη του έφερε μια κυκλική κλίμακα των 365 ημερών με τη δυνατότητα της προσθήκης μιας επιπλέον ημέρας κάθε τέσσερα έτη. Στην οπίσθια όψη του έφερε τις σπειροειδείς κλίμακες των κύκλων του Μέτωνος και του Σάρου και τους κύκλους του Καλλίππου, του Εξελιγμού και των αθλητικών αγώνων (Ολυμπιάδας). Με την περιστροφή της χειρολαβής και επομένως την επιλογή μιας ημερομηνίας στην εμπρόσθια κλίμακα των 365 ημερών οι υπόλοιποι δείκτες έδειχναν όλες τις διαθέσιμες αστρονομικές πληροφορίες γι' αυτήν (π.χ. θέση και φάση σελήνης, αντιστοίχιση ηλιακού-σεληνιακού ημερολογίου, κ.ά.). Αντίστροφα αν ο χειριστής του οργάνου έφερε ένα δείκτη σε κάποιο συγκεκριμένο αστρονομικό ή ημερολογιακό γεγονός (π.χ. έκλειψη σελήνης ή τέλεση Ολυμπιάδας) μπορούσε να δει την ημερομηνία που αυτό θα συνέβαινε στο μέλλον ή συνέβη στο παρελθόν. Ο Solla De Price και ο Michael Wright ήταν στο παρελθόν οι σημαντικότεροι. μελετητές του μηχανισμού. Η ανακατασκευή αυτή απηχεί την κατασκευαστική άποψη του συγγραφέα που βασίστηκε στα νέα δεδομένα της Διεθνούς Ομάδας Μελέτης του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.
ΠΗΓΕΣ: "The Antikythera Mechanism Research Project"

Τα 20 δημοφιλέστερα εκθέματα